Fantasy Tour de France

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže Fanasy Tour de France od Cyklonews.sk
1.    Organizátorom súťaže je:
Spoločnosť Cyklonews.sk (Karol Peterčík), IČO 53005171, sídlom P. Horova 13, Michalovce, 071 01, Slovenská republika, registrovaná Okresný úrad Michalovce, Číslo živnostenského registra: 840-26994.
2. Doba a registrácia do súťaže:
Súťaž prebieha v období 26. 6. 2021 – 18. 7. 2021 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“). Registrácia bude možná od 15.6.2021 do 18.7.2021. Registrácia je otvorená a vytvoriť tím bude možné i počas Tour de France. V daný deň sa započítavajú registrácie iba do 16:00.
3. Ceny súťaže: Ceny do súťaže venuje generálny partner PRO CYCLING s.r.o., ktorý vrátane svojich obchodných partnerov nemá vplyv a nebude zasahovať do predbežného ani celkového hodnotenia súťaže. Vyhodnotenie predbežného, denného a celkového poradia je čisto v kompetencii organizátora súťaže. V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách súťaže môžu súťažiaci vyhrať nasledovné ceny -> na tomto odkaze.

4. Vytvorenie Fantasy tímu:

Do Fantasy Tour de France sa dá zapojiť i v priebehu súťaže. Účastník súťaže môže súťažiť o denné výhry.

a) Každý účastník súťaže smie vytvoriť jeden fantasy tím.

b) Fantasy tím bude pozostávať zo 7 jazdcov.

c) Sedem jazdcov bude na výber z 5 kategórií.

 • kategórie: žltý dres, zelený dres, bodkovaný dres, biely dres a domestici

d) Z prvých štyroch kategórií si účastník súťaže vyberie po jednom jazdcovi.

e) Z poslednej kategórie domestici si účastník súťaže vyberie troch jazdcov. V prípade, že si účastník vyberie menej, bude stále zaradený súťaže. V prípade, že si účastník vyberie viac, bude vyradený zo súťaže.

f) Celkový počet jazdcov v tíme je tak maximálne 7 a menej. Tímy s počtom jazdcov 8 a viac budú vyradené zo súťaže.

5. Bodovanie

Na konci každej etapy získa body prvých 20 jazdcov reálneho poradia nasledovne:

 • 1. miesto 30 bodov
 • 2. miesto 25 bodov
 • 3. miesto 20 bodov
 • 4. miesto 18 bodov
 • 5. miesto 16 bodov
 • 6. miesto 15 bodov
 • 7. miesto 14 bodov
 • .
 • .
 • .
 • 20. miesto 1 bod

Súčet bodov získaných v danej etape sa pripíše do priebežného poradia.

Príklad: Jazdci z môjho fantasy tímu obsadili 4. , 20. , 99. , 121. , 122. , 133. a 145. miesto. Do priebežného poradia získavam 19 bodov (18 bodov za 4. miesto a 1 bod za 20. miesto).

6. Vyhodnotenie

6.1 Denné vyhodnotenie

Fantasy tím s najväčším počtom bodov v daný deň získava dennú výhru. V prípade ak dva alebo viac tímov v daný deň majú totožný počet bodov, denný víťaz sa vyberie náhodným losovaním

6.2 Celkové vyhodnotenie

Prvých 5 fantasy tímov s najväčším súčtom bodov získava ceny. Tabuľka s priebežným poradím bude aktualizovaná na dennej báze.

7. Ďalšie podmienky súťaže:

7.1. Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži v súlade so zákonom č. 18/2018 z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) bezodplatný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a email súťažiaceho organizátorovi ako správcovi  osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o cit. zák. v Slovenskej republike a to za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu a výsledkoch súťaže a prípadného odovzdania výhry v súťaži. Súťažiaci udeľuje bezodplatný súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov za vyššie uvedeným účelom do doby obdržania informácie o výsledkoch súťaže alebo odovzdania výhry, najneskôr však do 5. 10. 2020

Súťažiaci má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, a ďalej má právo svoj súhlas odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu správcu/prevádzkovateľa osobných údajov, tj. organizátora. Súťažiaci je oprávnený požadovať od organizátora vysvetlenia a/alebo odstránenie závadného stavu, pokiaľ sa domnieva, že organizátor vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Osobné údaje súťažiacich sú poskytované dobrovoľne a budú po skončení súťaže a po odovzdaní výhier zlikvidované.
Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú uverejnené na stránkach organizátora a oetker.sk v časti Informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby.

7.2. V rovnakom rozsahu a pri rovnakých podmienkach udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja.

7.3. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za také porušenie plne zodpovedný.

7.4. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

7.5. Na výhru nie je právny nárok, výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

7.6. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť či upraviť pravidlá súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť či úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

7.7. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

7.8. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä za problémy pri fungovaní internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

7.9. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, rovnako ako meniť podmienky odovzdania výhry.